En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 
 
  Vision og strategi

 

Indhold:


VISION

 • Være med til at skabe rammerne for en åben og værdig integration af flygtninge og indvandrere.

 • Fremme gensidig forståelse for kulturer og værdier for alle borgere i lokalområdet.

Vedtægternes formålsparagraf

Foreningens formål er at fremme kontakten mellem flygtninge og danskere.

Vi arbejder med:
 at fremme flygtningenes kontakt til lokalsamfundet,
 at oplyse om flygtninge i lokalsamfundet,
 at medvirke til sikring af flygtninges rettigheder (bisidder, henvisning til rådgivning o.l.),
 at formidle kontakt til myndigheder og andre instanser,
 at indsamle midler til hjælp for flygtninge

 


 

Appendix A

Organisation og ansvarlige

 

 

>> Download pdf fil om vision & strategi

 

 

Plan for 2012 og årene fremefter

- Vi gør en forskel

 

Forord

Denne vision er udarbejdet af bestyrelsen med følgende formål:

 • At styrke de frivillige og flygtninge/indvandreres tilknytning til Birkerød Flygtningekontakt (BFK)

 • At fastholde Birkerød Flytningekontakts (BFK) vision og strategier

 • At udbygge Dansk Flygtningehjælps projekt ”Folkelig forankring” fra 2008

 • At beskrive og målsætte bestyrelsesmedlemmernes arbejdsområder

 • At øge overskueligheden af BFK’s arbejdsområder og lette optagelsen af nye områder

 • At gøre det nemmere for nye bestyrelsesmedlemmer at orientere sig

 • At lette rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer

Tak til alle de frivillige og alle grupperne, der tilsammen får Birkerød Flygtningekontakt til at fungere. Endvidere tak til dem, der med råd og vejledning har assisteret bestyrelsen med udarbejdelsen af visionen.

Vision og Strategi vedtaget på bestyrelsesmøde i BFK.

Den 24. Oktober 2012

Hvem er vi

Bestyrelsen

I 2008 blev Dansk Flygtningehjælps projekt ‘Folkelig forankring’ gennemført i BFK med assistance fra deres projektleder Lisbeth Ott-Ebbesen. Målet og aftalerne var, at ansvaret for delområder 100% skulle overgå fra formand til et ansvarligt bestyrelsesmedlem. Det ansvarlige bestyrelsesmedlem holder bestyrelsen orienteret om planer, beslutninger, fremdrift, budget og økonomi. Hvert delområde udarbejder nu deres egen strategi.

Bestyrelsen modtager meget gerne ideer til nye initiativer. Hvis du har et projekt du mangler støtte og/eller opbakning til at få gennemført, så kontakt os endelig.

 

Bestyrelsens områdeansvarlige

 

Se venligst også organisationsdiagrammet i ”Appendix A”.

 

1. Birthe Erlendsson, formand: “Social kontakt”

2. Luc de Visme: “Intern og ekstern kommunikation”

3. Helge Dissing: “Rådgivning”

4. Inger Beider: ”Lektiecafé på skolerne & biblioteket”

5. Jørgen Rasmussen: ”Sport, herunder cykelkursus”

6. Jørgen Rasmussen: ”Landsindsamling”

Social Kontakt

Koordinator: Birthe Erlendsson

Strategi:

 • Sende et signal til omverdenen om værdien for samfundet i at give flygtninge/indvandrere en ærlig chance for at blive mødt med åbenhed og værdighed

 • At deltage aktivt i løsning af de problemer, flygtninge/indvandrere har i forbindelse med integration i det danske samfund

 • Etablering af kontakt med dansk familier

 • At afholde tværkulturelle aktiviteter

 • Sørge for, at 2-3 unge deltager i Røde Kors ungdomssommerlejr hvert år

Mål:

 • At gøre strategien kendt blandt BFKs korps af frivillige, de relevante personer i Rudersdal Kommune, Dansk Flygtningehjælp og Frivilligcentret

 • At gøre strategien kendt i lokalbefolkningen og blandt politikerne

 • Opnå positiv respons fra ovennævnte

Ansvarlige:

Birthe Erlendsson: Møder med kontaktpersoner og netværksfamilier Udflugter

Nina Schmidt: Madklub for uledsagede flygtningebørn

Aase Fricke: Kulturnat

Anne Christensen: Røde Kors ungdomssommerlejr

Inge Eisemann Syning for piger / kvinder 

Koordinator: Birthe Erlendsson

Handling:

 • Birthe Erlendsson modtager – i sin egenskab af formand - oplysninger fra relevante myndigheder i Rudersdal Kommune om flygtninge/indvandrere, der har brug for hjælp til at blive integreret i det danske samfund. Der formidles hurtigst muligt kontakt imellem de relevante personer.

 • Give input til koordinator for kommunikation omkring områdets aktiviteter.

 • Der indkaldes som minimum til to møder om året med kontaktpersoner og netværksfamilier, således at disse kan udveksle erfaringer og får et netværk at trække på.

 • Flygtninge og indvandrere inddrages i planlægning og afvikling af Kulturnat. Der udarbejdes en invitation, som distribueres imellem deltagere i eksisterende arrangementer.

 • Fastholder i nødvendigt omfang den løbende kontakt til kontaktpsykolog, kontaktpersoner ansat af kommunen og DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk).

 • Foreslå frivillige, at skrive indlæg til lokalavisen samt på BFK’s hjemmesiden.

 Intern kommunikation

Strategi:

 • Informere og udbrede kendskabet til BFKs aktiviteter via de elektroniske medier (internettet, mobiltelefoni m.fl.)

 • At kommunikere på en måde, der er aktuel og tidssvarende og bruges af flertallet af borgere, danskere som indvandrere

 • Ramme følgende målgruppe: - frivillige

Mål:

 • Synliggøre BKFs vision

 • Dokumentere tiltag og resultater overfor alle frivillige

 • Ibrugtage alle relevante netbaserede og mobile kommunikationsværktøjer

Ansvarlige:

BFKs områdeansvarlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand er ansvarlige for, at der gives input til koordinatoren.

Koordinator: Luc de Visme

Handling og værktøjer:

 • Indsamle indlæg fra BFKs arbejdsgrupper

 • Offentliggøre de forskellige aktiviteter

 • Gøre brug af flere af følgende elektroniske midler:
  - E-mails fra formanden
  - Nyhedsbrev
  - Hjemmeside www.flygtningekontakt.dk
  - Facebook (side og begivenheder)
  evt. senere:
  - Twitter
  - Annoncer (Facebook, Google)
  - SMS og MMS

 • Løbende vedligeholde de elektroniske kommunikationskanaler

Ekstern kommunikation

Strategi:

 • Udbrede kendskabet til BFK i trykte medier som supplement til de elektroniske værktøjer.

 • Synlighed overalt i Rudersdal Kommune:
  - på bibliotekerne
  - på skolerne
  - hos de handlende
  - i boligområderne
  - i ungdomsklubber og mødesteder for voksne

 • Ramme følgende målgrupper:
  - frivillige
  - indvandrere og flygtninge
  - omgivende samfund
  - politikere og administration i Rudersdal Kommune

Mål:

 • Synliggøre BFK’s vision

 • Øge bevidstheden om BFKs eksistens og tilstedeværelse ved at sørge for, at BFKs aktiviteter er en del af ”gadebilledet” i Rudersdal Kommune

 • Medvirke til at forbedre integrationen af flygtninge og indvandrere i Rudersdal Kommune

Ansvarlige:

Ansvarlig for mediekontakter: Jens Holsø

Desuden BFKs områdeansvarlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand vedrørende input

Koordinator: Luc de Visme

Handling og værktøjer:

 • Fastholde og udbygge kontakten til de lokale medier

 • Udarbejde artikler, brochurer, flyere, plakater

 • Sørge for distribution og opsætning de relevante steder samt følge op (med opfyldning og nedtagning samt kommunkation)

 •  Kvalitetssikre ekstern kommunikation som er udarbejdet af de øvrige Frivillige

Rådgivning

Strategi:

Rådgivning til flygtninge- og indvandrerfamilier om:

 • uddannelse og jobsøgning

 • forståelse af dokumenter med juridisk/økonomisk indhold samt

 • tilsvarende fra sundhedssektoren

 • at give flygtninge en bedre forståelse af de konkrete sager, som de kommer ud for.

 • de frivillige påtager sig ikke et ansvar for sagen, bliver ikke part i sagen, og følger regler og lovgivning for de konkrete sagsområder.

 • tavshedspligt skal naturligvis respekteres.

 • at give flygtninge en bedre forståelse af de konkrete sager, som de kommer ud for.

 • de frivillige gøres bekendt med deres roller i forhold til de sager de kan blive involveret i.

Mål:

 • at gøre strategien kendt blandt Birkerød Flygtningekontakts korps af frivillige, så de kan henvise flygtninge/indvandrere til de relevante personer i BFK

 • at gøre relevante myndigheder, især i Rudersdal Kommune, bekendt med at flygtninge og indvandrere kan få hjælp i BFK til at forstå og besvare breve og dokumenter

 • at de frivillige er bekendt med deres tavshedspligt og hvad det betyder

Ansvarlige:

Diverse rådgivning, som ikke er nævnt nedenfor: Helge Dissing

Uddannelse og jobsøgning : Sri Sai Das

Breve og dokumenter fra myndigheder samt vejledning om tolkebistand: Birgit Gotlieb.

Koordinator: Hele Dissing

Handling:

 • Al rådgivning foregår under fuldstændig tavshedspligt

 • Koordinatoren modtager henvendelser fra såvel sagsbehandlere i Rudersdal Kommune og fra frivillige, som kender til personer, der har behov for rådgivning. Derefter fordeler koordinatoren opgaverne mellem ovennævnte personer.

 • Koordinatoren sørger for løbende kommunikation til frivillige gennem mails og hjemmeside.

 • Hvor nødvendigt henviser koordinatoren flygtninge og indvandrere til tolkebistand.

 • Ved registrering af nye frivillige orienteres om regler, roller og ansvar.

 Lektiecafe på Biblioteket

Strategi:

 • At skabe et miljø, som tiltrækker elever, som har problemer med lektier.

 • Vores målgruppe er især elever med anden etnisk baggrund fra folkeskolens ældste klasser, og elever under en eller anden form for uddannelse, som har brug for individuel hjælp

 • At møde eleverne positivt og på det niveau de er, og yde den lektiehjælp, de efterspørger, samt gennem samtale forbedre deres danskkundskaber.

Mål:

 • At yde en lektiehjælp, der hjælper vores elever til at klare skolens/uddannelsens krav.

Ansvarlig:

Koordinator: Inger Bejder

Handling:

 • Fastholde den gode kontakt og samarbejde med lærere og elever i 10. modtagelsesklasse ved kontinuerligt at gøre opmærksom på tilbuddet om lektiehjælp.

 • I samarbejde med biblioteket at udbrede kendskabet til lektiecafeen gennem udarbejdelse og uddeling af flyers, avisomtale og opsøgende virksomhed.

 • Lektiecafeen holdes åbent 2 x ugentlig i 2 timer.

 • Synliggøre muligheden for at etablere individuel lektiehjælp mellem lektiehjælper og elev.

 Lektiecafe på skolerne

Strategi:

 • At gøre en forskel for børn af anden etnisk baggrund, så deres skolegang og netværk bliver forstærket

 • Gennem samtaler og lektiehjælp at fremme forståelsen for såvel den danske som for andre kulturer

Mål:

 • At børnene kommer stærkere ud af folkeskolen samt gøre det lettere for børnene at gå videre i et uddannelsesforløb.

 • At styrke børnene såvel fagligt som socialt for derved at gøre det lettere for dem at følge undervisningen i klasserne.

Ansvarlige:

Karen Høj Hansen Toftevangskolen. Toftevangskolen fungerer som modtageklasse og har individuel lektiehjælp

Bente Sehestedt Juul Birkerød Skole

Koordinator: Inger Bejder

Handling:

 • Fastholde den gode kontakt og samarbejde med lærere, forældre og elever

 • Tilrettelægge lektiehjælp i samarbejde med skolernes kontaktpersoner.

 • Lektiehjælpen holdes åbent 2 x ugentlig.

 Sport for unge

Strategi:

 • Alle børn og unge i Rudersdal Kommune med flygtninge- eller indvandrerbaggrund skal have mulighed for at opleve fællesskab og få oplevelser og glæder ved at være med i sportsaktiviteter

 • Manglende økonomiske muligheder i familierne må ikke være en hindring for, at børn og unge oplever fællesskabet ved at dyrke sport.

Handleplan:

Påvirke politikerne i Rudersdal Kommune til at afsætte midler til betaling af sportskontingenter efter nærmere aftale med familierne, sagsbehandlerne og klubberne

Mål:

 • I løbet af 2012 skaffe midler til 5 børn

 • Skabe forståelse i familierne for børnenes behov

 • Få samarbejdsaftaler (træning, økonomi mm.) istand med sportsforeninger /instruktører,

Ansvarlige:

Svømning: Inge Eisemann

Cykling: Jørgen Rasmussen

Fodbold: Jørgen Rasmussen

Koordinator: Jørgen Rasmussen

Handling:

 • Oprette svømmehold 2 gange om året

 • Starte cykelkursus forår og efterår

 • Skaffe plads på sportshold for min. 5 børn/unge pr. år

 • Være opsøgende i forhold til frivillige samt børn & unge

 • Promoverer sportsaktiviteter iblandt familier via avisartikler, annoncer mm., hvor det ikke sædvanligvis bliver prioriteret. Min. 1 avisartikel/annonce i kvartalet.

 • Skabe kontakt til udvalgsformanden for kulturudvalget eller andre relevante politiske led senest 1. november 2012

Arbejder på at få initieret:

 • Sejlads

 • Boksning

 • Musik

Landsindsamling

Strategi:

 • Birkerød (den gamle Birkerød Kommune) skal være blandt deTop-5 koordinatorområder i Danmark, der giver det største årlige bidrag pr. husstand til Dansk Flygtningehjælps arbejde for verdens flygtninge.

 • Landsindsamlingen skal udvides med andre aktiviteter, der forøger de indsamlede midler i den gamle Birkerød Kommune.

 • Den nuværende fremgangsmåde for landsindsamling skal videreudvikles, så hele Birkerød får besøg af en indsamler i 2013.

 • Alle områder hvor der på dagen færdes mange mennesker skal medinddrages som indsamlerområder på indsamlingsdagen senest i 2013.

 • Der skal opdyrkes yderligere fundraising til såvel Birkerød Flygtningekontaktaktiviteter som til Dansk Flygtningehjælp, dette ved at opdyrke og opsøge et samarbejde med foreninger, erhvervsliv, kommune og borgergrupper. Initiativet startes på forsøgsbasis i 2013

Mål:

 • Kr. 100.000 indsamles i 2012

 • Stigende med 5 % om året

 • Fastholdelse nominelt beløb 2012-20 ? – eller pr. husstand el.lign.

 • Indsamlere (Birkerød Gymnasium og øvrige)

 • Fremmøde og rekruttering

Koordinator: Jørgen Rasmussen

Medkoordinatorer: Nina Schmidt, Niels Helmø

Handling:

 • Indsamlingen sker hvert år i november

 • Planlægningen starter i marts/april måned

 • Indsamlingsstedet gøres indbydende med musik og drikkevarer

 • En lokal bank tilknyttes – efter aftale med Dansk Flygtningehjælp

 • Arbejde med fremmødeprocenten, bl.a. ringe til indsamlere fra BG (Birkerød Gymnasium).

 • Forny annonce efter en frivillig til fundraising på frivilligjob.dk hver 6. måned

 • Udarbejde liste over arrangementer mm. hvor der er et Indsamlingspotentiale

 

 

 

 

 
 

Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk